Tag: นําเข้าสินค้าจากจีนมาขาย

นําเข้าสินค้าจากจีนมาขาย

ขั้นตอนการนําเข้าสินค้าจากจีนมาขายในประเทศไทยแบบถูกกฎหมายขั้นตอนการนําเข้าสินค้าจากจีนมาขายในประเทศไทยแบบถูกกฎหมาย

โดยปกติการนําเข้าสินค้าจากจีนมาขายในประเทศไทย ผู้นำเข้าจะต้องมีการติดต่อสายการเดินเรือหรือสายการบิน เพื่อชำระค่าใช้จ่ายปลายทาง และนำส่งใบตราส่งสินค้าผ่านศุลกากร เพื่อใช้เป็นเอกสารในการปล่อยสินค้า ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือใช้บริษัท Shipping ขนส่งจีน โดยบริษัทขนส่งจีนจะช่วยดำเนินการจัดการให้หมดทุกขั้นตอน ขั้นตอนการนําเข้าสินค้าจากจีนมาขาย 1.) ยื่นเอกสารสำคัญในการขนสินค้าขาเข้า  การยื่นเอกสารข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ต้องทำการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ ข้อมูลเรือเข้า ใบตราส่งสินค้า บัญชีรายการสินค้าทุกรายการ บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารผู้รับบรรทุกหรือผู้รับประกันภัยธนาคาร ใบอนุญาตนำเข้า หรือเอกสารอื่นตามที่กฎหมายกำหนด จากนั้นข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งเข้าไปในฐานระบบของศุลกากรต่อไป 2.) ยื่นใบขนส่งสินค้าขาเข้า และเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้ทางเจ้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจสอบ  หลังจากศุลกากรได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขนสินค้าขาเข้า ซึ่งหากมีข้อมูลผิดพลาดต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน